Couderé bvba - Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1. De overeenkomst met Couderé bvba (hierna “de verkoper”) komt tot stand onder de hierna vermelde algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden vermeld in de laatste offerte of orderbevestiging van de verkoper voor de goederen en/of diensten in kwestie. Deze bijzondere voorwaarden zullen voorrang hebben op de algemene.
1.2. De algemene en bijzondere voorwaarden van de medecontractant (hierna “de koper”) worden uitdrukkelijk uitgesloten. Ondertekening namens de verkoper van een contract of enig ander document houdt geen aanvaarding in van bedingen die strijdig zijn met de algemene of bijzondere voorwaarden van de verkoper.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Offertes en bestekken van de verkoper vervallen, behoudens andersluidende bepaling, 1 maand na datum. De overeenkomst komt tot stand wanneer de koper schriftelijk, per brief, e-mail of faxbericht, te kennen geeft het aanbod aan te nemen.
Voor zover de koper wijzigingen zou aanbrengen aan het aanbod van de verkoper, dan zal de overeenkomst maar tot stand kunnen komen, met inbegrip van deze wijzigingen, indien de verkoper dit schriftelijk bevestigt.
2.2. De verkoper is slechts gebonden door een bestelling van de koper, indien de verkoper schriftelijk bevestigd heeft de bestelling te aanvaarden.
2.3. De totstandkoming van de overeenkomst vereist dat alle bestellingen langs een tussenpersoon door de verkoper rechtstreeks aan de koper worden bevestigd.
2.4. Tekeningen en beschrijvingen
De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

3. Prijzen
3.1. De door de verkoper opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en de verkoper behoudt zich het recht voor haar prijzen aan te passen in functie van omstandigheden die zich onafhankelijk van haar wil voordoen.
3.2. Indien voor het opmaken van een prijsbestek beroep moet worden gedaan op een studie- of planbureau, zijn de hieraan verbonden kosten steeds verschuldigd door de koper.
3.3. De verkoper is gerechtigd voorschotten of enige zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen van de koper.
3.4. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW. De BTW is steeds ten laste van de koper.
3.5. De door de verkoper opgegeven prijzen gelden voor levering vanaf de zetel van de verkoper, en zijn exclusief montage- en inbedrijfstellingskosten.

4. Levering
4.1. Levering van goederen vindt plaats op de zetel van de verkoper, zelfs indien zij franco moeten worden verzonden.
4.2. De goederen reizen op risico van de koper en onder gelding van incoterm CPT.
4.3. De leveringstermijn wordt nader bepaald in de bijzondere voorwaarden.
4.4. Tenzij anders is overeengekomen, loopt de levertijd vanaf de laatste van de volgende data :
a) de dag van de totstandkoming van de overeenkomst als omschreven in artikel 2
b) de dag van ontvangst door de verkoper van de voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, e.d.m.
c) de dag waarop de verkoper betaling, dan wel een voorschot ontvangt, indien is overeengekomen dat de koper dit voorafgaand aan de levering doet en indien daarbij is overeengekomen dat in dat geval de leveringstermijn afhankelijk is van de ontvangst door de verkoper van algehele betaling of van een voorschot.

5. Diensten
In die gevallen waarin de verkoper zich verbonden heeft tot het verlenen van diensten, zijnde prestaties van niet stoffelijke aard, is de verkoper slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Het realiseren van de door de koper beoogde resultaat wordt niet gegarandeerd. De verkoper is verplicht de overeengekomen dienstverlening (service, onderhoud, reparatie, etc.) naar beste kunnen en met zorg uit te voeren met inachtneming van vóór of bij het totstandkomen van de overeenkomst schriftelijk door de verkoper aanvaarde afspraken, procedures, aanwijzingen en risico’s.

6. Leverings-, uitvoerings- en andere termijnen
Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn alle termijnen benaderend. Vertragingen geven de koper in geen geval het recht, de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren of de overeenkomst te verbreken/ontbinden; zij kunnen evenmin aanleiding geven tot prijsvermindering of tot betaling van om het even welke schadevergoeding in hoofde van de verkoper.

7. Vrijwaring en aansprakelijkheid
7.1. De koper dient alle leveringen van de verkoper grondig te (laten) controleren bij de inontvangstname van de goederen c.q. onmiddellijk na de beëindiging van de dienstverlening. Inontvangstname van goederen geldt als aanvaarding. Onverminderd eerdere aanvaarding, worden goederen en diensten onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 8 kalenderdagen na inontvangstname c.q. beëindiging van de dienstverlening, en in elk geval zodra ze geheel of gedeeltelijk in gebruik worden genomen.
7.2. Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, waaronder verstaan wordt alle gebreken die na grondig onderzoek kunnen ontdekt worden.
7.3. Bij schade veroorzaakt zowel door de verkoper als door derden en/of de koper, is de verkoper slechts aansprakelijk in de mate haar fout(en) tot de schade heeft (hebben) bijgedragen. Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van de verkoper wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van de verkoper in bepaalde schade niet kan bepaald worden, is de verkoper hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade dat evenredig is aan het aantal aansprakelijken voor die schade.
7.4. Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen) gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden. Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van de verkoper vervalt bovendien één jaar na de levering c.q. beëindiging van de dienstverlening (zelfs indien het gebrek zich pas nadien zou manifesteren). In geval van aansprakelijkheid is de verkoper bovendien enkel gehouden te herstellen of te vervangen, naar keuze van de verkoper, zonder enige verdere aansprakelijkheid en zonder dat de koper verder verhaal heeft. Bovendien is elke aansprakelijkheid beperkt tot twee maal de prijs bepaald in de overeenkomst.

8. Facturen en betalingen
8.1. Behoudens tegenbewijs zal elke factuur geacht worden ontvangen te zijn door de koper de derde werkdag na factuurdatum.
8.2. De koper dient facturen van de verkoper onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding wordt de koper onweerlegbaar geacht een factuur van de verkoper aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.
8.3. Betalingen dienen te geschieden contant op de zetel van de verkoper, dan wel per overschrijvingsopdracht op de rekening van de verkoper. In geval van betaling per overschrijvingsopdracht, geldt de dag van creditering van de rekening van de verkoper als de dag van betaling.
8.4. Facturen van de verkoper zijn betaalbaar, zonder korting, binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die van de ontvangst door de koper van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling. De koper is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd die overeenkomt met de verwijlintrest zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verhoogd met twee procentpunten, en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het achterstallig bedrag met een minimum van 125 EUR. Kortingen, aftrekken, inhoudingen e.d., om welke reden ook (zoals voor contante betaling) worden niet toegestaan.
8.5. Bij betalingsachterstal heeft de verkoper het recht de (verdere) uitvoering van elke overeenkomst met de koper te schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie betreft. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een factuur op de voorziene vervaldag, wordt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de koper is de verkoper gerechtigd integrale vooruitbetaling te eisen, alvorens de overeenkomst (verder) uit te voeren.
8.6. Uitgifte van cheque of wissel heeft nooit schuldvernieuwing tot gevolg.
8.7. Alle huidige en toekomstige belastingen, en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de koper.

9. Eigendomsvoorbehoud en risico
9.1. Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot de koper zijn verbintenissen integraal heeft voldaan. Dit belet niet dat alle risico op de koper overgaat vanaf de totstandkoming van de overeenkomst of, bij niet-geïndividualiseerde goederen, vanaf de individualisatie ervan door de verkoper.
9.2. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld door de verkoper, wordt in de opslag van de goederen door de verkoper voorzien voor rekening en risico van de koper. Indien de koper dit verzoekt, zorgt de verkoper, voor rekening van de koper, voor de verzekering der goederen.
9.3. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan zolang zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn (als supplement op de verkoopprijs en eventuele
vertragingsvergoedingen).

10. Garantie
10.1. De garantieduur van de door de verkoper geleverde goederen en/of installatiewerkzaamheden bedraagt 6 maanden.
10.2. Indien de looptijd van de fabrieksgarantie voor de geleverde goederen afwijkt van de vorenbedoelde termijn, geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn.
10.3. De garantieduur gaat in op de dag van de levering.
10.4. De koper kan zich slechts op de garantie beroepen voor gebreken die hij binnen de garantieduur ter kennis van de verkoper brengt, en waarvan de koper bewijst dat ze binnen de garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van de ondeugdelijke fabricage en/of het gebruik van ondeugdelijke materialen.
10.5. De verplichtingen van de verkoper uit hoofde van deze garantie reiken niet verder dan kosteloos herstel of vervanging van het gebrekkige product, zulks ter vrije keuze van de verkoper.
10.6. Kosten (zoals o.a. transportkosten) gemoeid met herstel/vervanging op locatie, komen, behoudens het onder de garantie vallende arbeidsloon van het desbetreffend herstel/vervanging ten allen tijde voor rekening van de koper.
10.7. De koper behoeft ten allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de verkoper voor herstel/vervanging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van de garantie.
10.8. Onder de garantie vallen nimmer, gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of herstel/vervanging en/of onderhoud e.d. door derden.
10.9. Een meer uitgebreide garantieregeling kan in de bijzondere voorwaarden voorzien worden.

11. Productaansprakelijkheid
11.1. De verkoper is niet gehouden tot enige schadevergoeding voor eventuele schade aan bedrijfsmatig gebruikte goederen of voor verliezen verbonden aan de professionele activiteit van de koper.
11.2. Tevens zal de verkoper niet gehouden zijn tot vergoeding van schade op basis van extracontractuele gronden. Wat lichamelijke schade en schade aan privégoederen betreft, zal de verkoper slechts gehouden zijn tot schadevergoeding in de gevallen voorzien door de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken. In het bijzonder is de verkoper niet gehouden tot schadevergoeding indien:
• niet kan aangetoond worden dat de gebreken op het ogenblik van het in het verkeer brengen van de goederen aanwezig waren;
• de verkoper, gezien de stand van wetenschap en techniek niet op de hoogte kon zijn van de aanwezigheid van de gebreken;
• de gebreken te wijten zijn aan de conceptie van de zaak waarin de goederen geïncorporeerd worden of aan de instructies van de koper;
• de schade te wijten is aan fouten van de koper, van de verwonde persoon of van iemand voor wie de verwonde persoon verantwoordelijk is (vb.: foutieve manoeuvres, verkeerde bediening, transformaties uitgevoerd door de koper of derden, enz.);
• de gebreken het gevolg zijn van de overeenstemming van de goederen met dwingende voorschriften uitgaande van publieke overheden;
• indien de schade te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of aan een onderhoud dat in strijd is met het onderhoudsboekje of de onderhoudsvoorschriften opgesteld door de fabrikant;
• indien de schade te wijten is aan de tussenkomst van een niet door de fabrikant erkende derde.
11.3. De koper zal de verkoper vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen richten op grond van schade die bepaald is in punt 11.2.

12. Financiële waarborgen
De verkoper behoudt zich het recht voor om, indien, na het sluiten van de overeenkomst maar vòòr de totale betaling van de prijs, blijkt, dat het krediet van de koper in het gedrang komt of dat zijn kredietwaardigheid vermindert en namelijk in volgende gevallen: het vragen van betalingstermijnen, protest, de vraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de koper op vraag van een schuldeiser, vertraging in de betalingen aan RSZ, enz. , deze garanties te eisen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de levering van goederen. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.

13. Ontbindend beding
Zo een factuur niet wordt betaald op haar vervaldag, of voor zover de koper nalaat de gevraagde garanties in de zin van artikel 12 te verstrekken, zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn voor zover de verkoper hiertoe zijn wil te kennen geeft bij eenvoudig aangetekend schrijven, zonder vereiste van voorafgaandelijke ingebrekestelling. De verkoper heeft in dit geval het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken. Daarenboven zal een schadevergoeding van 30 % van de prijs, met een minimum van 250 EUR verschuldigd zijn, onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van de winstderving die dit forfait overstijgt en alle andere schade, en op betaling van de prijs voor het reeds verwerkte materiaal en voor verleende diensten.

14. Overmacht
14.1. De partij die ingevolge overmacht zijn verbintenissen niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen, is niet gehouden tot enige schadevergoeding jegens de andere partij.
14.2. Als overmacht geldt, indien zij zich voordoet na de totstandkoming der overeenkomst en de uitvoering daarvan verhindert : arbeidsconflicten, staking, oproer, oorlog en andere onlusten, opstand, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van de verkoper, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, indien deze omstandigheden zich voordoen buiten de wil van partijen.
14.3. De partij die zich op de bovenvermelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

15. Intellectuele eigendomsrechten
15.1. Alle studies, schema’s en bestekken, (gegevens vermeld in) software en/of ande e programmatuur, blijven eigendom van de verkoper en moeten als strikt vertrouwelijk worden aanzien. Technische documenten worden door de verkoper enkel ter informatie overgemaakt.
15.2. De verkoper heeft het recht om de kennis en de resultaten die voortvloeien uit de uitvoering van een bepaalde overeenkomst te gebruiken voor andere opdrachten en doeleinden en om deze te commercialiseren, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

16. Verbreking en ontbinding
Als de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) verbroken wordt door of ontbonden wordt lastens de koper, is de koper aan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding voor gederfde winst verschuldigd gelijk aan 30 % van de prijs voor de geannuleerde goederen en/of diensten, met een minimum van 250 EUR, onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van de winstderving die dit forfait overstijgt en alle andere schade, en op betaling van de prijs voor het reeds verwerkte materiaal en voor verleende diensten.

17. Verjaring
Alle vorderingen tegen de verkoper verjaren twee jaar na levering van de goederen en/of de beëindiging van de diensten, onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden.

18. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank
18.1. Alle overeenkomsten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De werking van elk internationaal verdrag terzake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) uitdrukkelijk uitgesloten.
18.2. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de verkoper zich bevindt, zijn bevoegd.

19. Splitsbaarheid
Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van huidige voorwaarden beperkt zich tot de betreffende bepaling(en) en laat de overige bepalingen van huidige voorwaarden onverlet.

Afdrukbare .pdf

Schrijf u in op onze nieuwsbrief !

Heet van de Naald

17-10-2017
Nieuwe Website in ontwikkeling

18-12-2016
2016 leap second


Agenda

Er werden nog geen agendapunten geplaatst

Onze nieuwsbrieven

website-under-construction-sign-white-background-d-mesh-vector-illustration-49640768.jpg NEW Website Under Construction
> Naar de nieuwsbrief

website-under-construction-sign-white-background-d-mesh-vector-illustration-49640768.jpg Technology & More July 2014
> Naar de nieuwsbrief

Kreeg u graag onze nieuwsbrieven? Schrijf u hier in.